Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Wykładowcy

I Tryb pracy Uniwersytetu Otwartego UAM (UO)

UO prowadzi zajęcia w trybie trymestralnym (od października do lipca roku następnego).

II Zgłoszenia kursów

1. Wykładowcy i pracownicy UAM mogą zgłaszać swoje propozycje kursów:

 • na poszczególnych Wydziałach za pośrednictwem Pełnomocnika Dziekana
 • bezpośrednio do biura UO

2. Zgłoszenia kursów na rok akademicki 2023/2024 przyjmowane są zgodnie z następującym harmonogramem:

 

Trymestr Termin przyjmowania zgłoszeń Termin rozpoczęcia zajęć

I

 26.06.2023

 20.10.2023

II

 09.11.2023

 19.01.2024

III

 27.01.2024

03.04.2024

 

Terminy przyjmowania ofert są nieprzekraczalne.

Propozycje kursów można przesyłać bezpośrednio do biura przez cały rok, z zaznaczeniem, którego trymestru oferta dotyczy.

3. Formy realizacji kursów UO:

 • wykłady – grupa 25-50 osób
 • ćwiczenia  – grupa 20-30 osób
 • warsztaty- grupa 18-22 osób
 • laboratoria – grupa 12-17 osób

W przypadku gdy zajęcia ze względu na swoją specyfikę wymagają innej liczby osób, prosimy o zaznaczenie takiej informacji w zgłoszeniu.

4. Zajęcia w ramach kursu trwają najczęściej od 15-30 godzin dydaktycznych.

5. Zgłoszenia kursów przyjmowane są tylko na formularzu UO.

6. Wykładowca zgłaszający kurs dla UO zobowiązany jest do:

 • wskazania terminów zajęć  - możliwy do realizacji zajęć dzień tygodnia albo konkretne daty;
 • wskazania formy prowadzenia zajęć- zdalnie czy stacjonarnie; w pierwszym przypadku prosimy o wskazanie preferowanej platformy na zgłoszeniu
 • wskazania godzin zajęć – ponieważ naszymi słuchaczami są najczęściej osoby pracujące, wskazane jest rozpoczynanie zajęć po godzinie 16.30 lub w weekendy;
  Terminy i godziny zajęć są informacją niezwykle ważną dla kandydatów zapisujących się na nie i często od nich zależy sam zapis osób zainteresowanych. Dlatego w momencie uruchomienia rekrutacji nie ma już możliwości ich zmiany. Prosimy zatem o dokładne przemyślenie Państwa możliwości czasowych. Wszelkie zmiany w terminach są najczęstszą przyczyną rezygnacji z zajęć.
 • zaznaczenia czy mają to być standardowe zajęcia (dwie godziny dydaktyczne), czy dłuższe (trzy-cztery godziny lub dłuższe), wynikające ze specyfiki tematu lub możliwości czasowych prowadzącego;
 • wskazania lokalizacji zajęć  - Wydział, sala; w przypadku zajęć zdalnych konieczne będzie wskazanie platformy i założenie zespołu;
  Zdajemy sobie sprawę, że możliwości lokalowe na poszczególnych Wydziałach są ograniczone, dlatego zachęcamy do jak najwcześniejszego zarezerwowania u planistów sali na zajęcia UO.
 • szczegółowego opisania tematyki kursu i efektów kształcenia, z podziałem na wiedzę i umiejętności, jakie uczestnik osiągnie po zakończeniu zajęć
 • ustalenia formy egzaminu końcowego, jeżeli jest on planowany
 • podania formy rozliczenia z UO w przypadku uruchomienia kursu – umowa zlecenie (standardowo) lub faktura; w przypadku braku informacji rozliczenie będzie standardowe.
 • wskazania dodatkowych kosztów np. materiałów na zajęcia laboratoryjne

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu kursu do oferty UO podejmuje Rada Uniwersytetu Otwartego UAM

8. Liczbę zapisów na kurs można obserwować po zalogowaniu do systemu internetowego UO.

III Uruchomienie kursów

1. Decyzję o uruchomieniu kursu podejmuje Pełnomocnik ds. Uniwersytetu Otwartego i jest ona uzależniona od liczby osób, które opłaciły udział w zajęciach.

2. Wykładowcy, których kursy zostaną uruchomione są zobowiązani do uzupełnienia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących zajęć, np. wskazanie sali, jeżeli nie była podana wcześniej.

3. Osoby, które dotychczas nie prowadziły zajęć zobowiązane są do przekazania do biura UO danych osobowych, niezbędnych do przygotowania umowy i rachunków – formularz będzie przesłany przez pracownika biura.

IV Realizacja kursów

1. W trakcie realizacji kursu wykładowca ma obowiązek:

 • sprawdzać obecność na zajęciach i odnotowywać ją w systemie UO;
 • informować biuro UO o wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć, wynikających z obowiązków zawodowych (np. wyjazd na konferencję naukową) lub choroby;
 • wyznaczyć inny termin realizacji zajęć, które się nie odbyły i poinformować o tym biuro – można dodać kolejny termin lub wydłużyć poszczególne spotkania.
 • wyznaczyć i wprowadzić  do systemu UO termin egzaminu (jeśli jest on przewidziany), a po jego odbyciu odnotować zaliczenie, co stanowi podstawę do wydania świadectwa ukończenia kursu UO
 • odpowiadać na pytania przesyłane przez słuchaczy za pomocą systemu UO

2. Wykładowca może:

 • przekazywać słuchaczom informacje za pomocą komunikatów systemu UO
 • zamieszczać w systemie materiały dla słuchaczy

V Dokumenty wydawane słuchaczom przez UO

1. Zgodnie z regulaminem UO każdy słuchacz, który uczestniczył w 60% zajęć, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

2. Słuchacz, który zaliczył 60% zajęć, wniósł stosowną opłatę i zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, ze zweryfikowanymi efektami kształcenia.