Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Jak chronić własność intelektualną? Aspekty prawne

Prowadzący: mgr Agata Szafrańska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 18:00 - 19:30
2. wtorek 9.11.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 16.11.2021 18:00 - 19:30
4. wtorek 23.11.2021 18:00 - 19:30
5. wtorek 30.11.2021 18:00 - 19:30
6. wtorek 7.12.2021 18:00 - 19:30
7. wtorek 14.12.2021 18:00 - 19:30
8. wtorek 21.12.2021 18:00 - 18:45

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom w przystępny sposób przepisów prawa własności intelektualnej w polskim systemie prawnym z elementami prawa zagranicznego. Słuchacze poznają środki efektywnej ochrony własności intelektualnej. Wiedza uzyskana w trakcie kursu pozwoli rozpoznawać przypadki naruszenia praw autorskich na różnych płaszczyznach życia codziennego oraz zawodowego.

Tematyka kursu

Kompleksowo zostaną omówione zagadnienia, które pozwolą na sprawne poruszanie się w przepisach prawa własności intelektualnej. Uwzględniona będzie także jego specyfika na różnych płaszczyznach; między innymi fotografii, muzyki, działalności akademickiej, prowadzenia działalności gospodarczej, stosunku pracy, a także aktywności podejmowanych w Internecie, w tym w mediach społecznościowych. Przedstawione będą następujące zagadnienia:

 1. Przedmiot praw autorskich, czyli pojęcie utworu;
 2. Podmiot praw autorskich – twórca;
 3. Powstanie i czas trwania ochrony autorskiej;
 4. Prawa przysługujące twórcy (prawa osobiste, majątkowe, pokrewne);
 5. Dozwolony użytek;
 6. Opracowanie a inspiracja;
 7. Naruszenie praw autorskich;
 8. Umowy prawa autorskiego;
 9. Ochrona programów komputerowych i baz danych;
 10. Ochrona wizerunku;
 11. Prawa własności przemysłowej;
  1. wynalazki;
  2. wzory użytkowe;
  3. wzory przemysłowe;
  4. znaki towarowe;
  5. oznaczenia geograficzne;
  6. topografie układów scalonych;
 12. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 1. Zna i rozumie pojęcie utworu w prawie autorskim oraz umie zidentyfikować, co jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego;
 2. Wie jakie prawa oraz jakie środki ochrony własności intelektualnej przysługują twórcy utworu;
 3. Wie czym jest dozwolony użytek oraz jakie są jego granice;
 4. Zna i rozumie różnicę między opracowaniem a inspiracją oraz konsekwencje powstania obu form;
 5. Zna reguły dotyczące przenoszenia praw autorskich, potrafi wskazać kiedy takie przeniesienie praw będzie skuteczne;
 6. Zna specyfikę ochrony autorskiej programów komputerowych oraz baz danych;
 7. Wie czym jest wizerunek oraz jak przejawia się jego naruszenie;
 8. Zna pojęcia: wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografie układów scalonych;
 9. Wie czym jest nieuczciwa konkurencja oraz jakie środki prawne przysługują w celu jej zwalczania.

Metody pracy

Zajęcia będą miały formę wykładu informacyjnego (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej) oraz wykładu konwersatoryjnego. Podjęta będzie dyskusja dydaktyczna związana z wykładem. Zaprezentowane będą także praktyczne przykłady, dzięki którym słuchacze będą mogli lepiej przyswoić wiedzę i ją utrwalić, a przede wszystkim zrozumieć.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu odbywać się będzie na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 20 pytań z podanymi trzema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 11 punktów. Na rozwiązanie testu słuchacze będą mieli 25 minut. Pytania testowe obejmować będą wyłącznie materiał zrealizowany w trakcie kursu.