Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Jak przeczytać dawne akta, dokumenty i inskrypcje

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Piotr Bering, dr hab. Monika Miazek-Męczyńska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 14.10.2017 10:30 - 12:45
2. sobota 21.10.2017 10:30 - 12:45
3. sobota 28.10.2017 10:30 - 12:45
4. sobota 4.11.2017 10:30 - 12:45
5. sobota 18.11.2017 10:30 - 12:45

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przybliżenie podstaw paleografii (tzn. dziejów i umiejętności odczytu dawnego pisma).

Tematyka kursu

  1. Dzieje pisma łacińskiego (przegląd), 2. Typy dokumentów staropolskich, 3. Archiwa i inne miejsca ich przechowywania, 4. Typowe słownictwo łacińskie, występujące w czytanych tekstach, 5. Podstawy chronologii rzymskiej i średniowiecznej, 6. Inskrypcje łacińskie.

Efekty kształcenia

  1. A) Wiedza: Uczestnik kursu zna podstawy dawnego pisma oraz dawny sposób zapisu dat i potrafi wykorzystać te wiadomości.
  2. B) Umiejętności: Uczestnik kursu umie odczytać dawny tekst i wykorzystać zawarte w nim informacje, potrzebne dla prowadzonych przez siebie poszukiwań hobbystycznych (np. genealogicznych). Dzięki tym umiejętnościom może pracować jako siła pomocnicza w zespołach, które przeprowadzają kwerendy w materiałach archiwalnych, gdyż umie przepisać dawny tekst. Ponadto absolwent potrafi określić czas powstania rękopisu (np. czy pochodzi on ze średniowiecza, czy z baroku). Uczestnik potrafi także dokonać przeliczenia dawnych zapisów dat na sposób współczesny.

Metody pracy

Ćwiczenia praktyczne, z elementami wykładu. Praca na dawnych tekstach (fotokopie, pliki graficzne), samodzielny (pod kierunkiem prowadzącego) odczyt tekstu łacińskiego lub/i staropolskiego. Poznanie typowego słownictwa występującego w czytanych tekstach i umiejętność jego wykorzystania. Dzięki temu można "z grubsza" zrozumieć tekst przy minimalnej znajomości języka łacińskiego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Samodzielne odczytanie i skomentowanie dawnego tekstu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów