Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Kurs podstawowy języka węgierskiego

Prowadzący: dr Paweł Kornatowski


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ węgierski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 24.10.2019 18:00 - 19:30
2. czwartek 7.11.2019 18:00 - 19:30
3. czwartek 14.11.2019 18:00 - 19:30
4. czwartek 21.11.2019 18:00 - 19:30
5. czwartek 28.11.2019 18:00 - 19:30
6. czwartek 5.12.2019 18:00 - 19:30
7. czwartek 12.12.2019 18:00 - 19:30
8. czwartek 19.12.2019 18:00 - 19:30
9. czwartek 2.01.2020 18:00 - 19:30
10. czwartek 9.01.2020 18:00 - 19:30
11. czwartek 16.01.2020 18:00 - 19:30
12. czwartek 23.01.2020 18:00 - 19:30
13. czwartek 30.01.2020 18:00 - 19:30
14. czwartek 6.02.2020 18:00 - 19:30
15. czwartek 13.02.2020 18:00 - 19:30

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest wykształcenie podstawowych kompetencji językowych:  rozumienia (słuchania i czytania), mówienia (porozumiewania się i samodzielnego wypowiadania się) i pisania w zakresie języka węgierskiego na poziomie A1.1 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Uczestnicy kursu zapoznają się ponadto z kontekstem pragmatycznym użycia poznanych zagadnień językowych, jak również z elementami węgierskiej kultury.

Tematyka kursu

Użycie języka w sytuacjach codziennych:

- zwroty grzecznościowe (przywitanie się, pożegnanie, prośba, udzielanie zgody, odmowa, podziękowanie, przeprosiny)

- przedstawianie się (imię i nazwisko, narodowość, zawód, wiek)

- prowadzenie prostych rozmów (wyrażanie opinii, udzielanie rady)

- opis ludzi i przedmiotów (wygląd zewnętrzny: wielkość, kolor, subiektywna ocena)

- podawanie ilości, ceny, godziny

- określanie lokalizacji

 

Słownictwo:

- zwroty grzecznościowe

- podstawowe słownictwo określające wygląd zewnętrzny człowieka (części ciała, ubiór, dodatki)

- podstawowe słownictwo określające otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy (budynki, meble, przedmioty, pojazdy, jedzenie i napoje)

- podstawowe cechy otoczenia, w którym na co dzień funkcjonujemy (cechy ludzkie, rozmiary, kolory)

- nazwy krajów, narodowości i języków

- nazwy zawodów

- liczebniki

- nazwy codziennych czynności

 

Zagadnienia gramatyczne:

- podstawowe wiadomości nt. struktury języka węgierskiego (aglutynacja, harmonia samogłoskowa, brak rodzaju gramatycznego)

- odmiana czasowników regularnych w czasie teraźniejszym, trybie oznajmującym

- odmiana rzeczowników przez przypadki (biernik, wybrane przypadki miejsca)

- liczba mnoga

- podstawy słowotwórstwa (tworzenie wyrazów pochodnych i złożeń)

- tworzenie zdań oznajmujących (twierdzących i przeczących) oraz pytających (otwartych i zamkniętych)

 

Rozwój umiejętności:

- czytania (krótkie, nieskomplikowane teksty na codzienne tematy)

- mówienia (wymowa głosek, akcent, intonacja; prowadzenie dialogów)

- rozumienia ze słuchu

- pisania

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i osiągnięciu efektów kształcenia uczestnik:

- rozumie i konstruuje proste wypowiedzi dotyczące sytuacji codziennych w zakresie objętym tematyką kursu

- posługuje się podstawowym słownictwem w zakresie objętym tematyką kursu

- stosuje podstawowe konstrukcje gramatyczne w zakresie objętym tematyką kursu

Metody pracy

Klasyczny lektorat języka węgierskiego jako obcego obejmujący:

- pracę z tekstem

- odsłuchy nagrań audio

- ćwiczenia ustne

- symulacje sytuacji komunikacyjnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny i ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów