Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Prawne aspekty obrotu nieruchomościami

Prowadzący: dr Adrian Malicki


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 27.03.2023 17:30 - 19:30
2. poniedziałek 3.04.2023 17:30 - 19:30
3. poniedziałek 17.04.2023 17:30 - 19:30
4. poniedziałek 24.04.2023 17:30 - 19:30
5. poniedziałek 8.05.2023 17:30 - 19:30
6. poniedziałek 15.05.2023 17:30 - 19:30
7. poniedziałek 22.05.2023 17:30 - 19:30
8. poniedziałek 29.05.2023 17:30 - 19:30
9. poniedziałek 5.06.2023 17:30 - 19:30
10. poniedziałek 12.06.2023 17:30 - 19:45
11. poniedziałek 19.06.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom ogólnych zasad obrotu nieruchomościami (oraz innymi niż własność prawami do nich) przewidzianych w polskim systemie prawnym. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwolą słuchaczom zrozumieć specyfikę prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami, obciążania ich oraz przenoszenia innych niż własność praw do nieruchomości. Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli słuchaczom na identyfikowanie ryzyk związanych z obrotem nieruchomościami.

Tematyka kursu

Tematyka kursu koncentruje się na zagadnieniach związanych z polskimi unormowaniami obrotu nieruchomościami w szerokim tego pojęcia znaczeniu. W toku zajęć poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

 1. Pojęcie nieruchomości;
 2. Zasady i ustrój ksiąg wieczystych; ewidencja gruntów i budynków;
 3. Zasady ogólne przenoszenia własności nieruchomości;
 4. Umowa przedwstępna;
 5. Własność lokali – powstanie i obrót;
 6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 7. Umowa deweloperska;
 8. Współwłasność – powstanie, istota, obrót i zniesienie;
 9. Użytkowanie wieczyste – ustanowienie, obrót i wygaśnięcie;
 10. Zasady ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych;
 11. Służebności gruntowe i osobiste, służebność przesyłu;
 12. Użytkowanie nieruchomości;
 13. Timeshare;
 14. Zabezpieczanie wierzytelności na nieruchomości – hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 15. Sprzedaż, zamiana i darowizna nieruchomości;
 16. Przekazanie nieruchomości;
 17. Obrót nieruchomościami publicznymi;
 18. Obrót nieruchomościami rolnymi i leśnymi;
 19. Najem nieruchomości i ochrona lokatorów;
 20. Dzierżawa nieruchomości;
 21. Rodzinne ogrody działkowe;
 22. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców;
 23. Zasiedzenie nieruchomości;
 24. Wywłaszczenie nieruchomości;
 25. Rozgraniczenie, podział i scalenie nieruchomości;
 26. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 1. Zna różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami nieruchomości oraz sposobami ich powstawania;
 2. Zna sposoby nabycia i utraty własności nieruchomości;
 3. Zna zasady dotyczące przenoszenia własności nieruchomości;
 4. Zna konstrukcję współwłasności oraz użytkowania wieczystego, a także zna reguły dotyczące ich zbywania;
 5. Zna podstawowe rodzaje ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość oraz zasady obrotu nimi;
 6. Zna typowe dla współczesnego obrotu instrumenty zobowiązaniowe służące zapewnieniu prawa do korzystania z nieruchomości;
 7. Zna podstawowe regulacje administracyjnoprawne związane z wywłaszczeniem; rozgraniczeniem, podziałem i scaleniem nieruchomości;
 8. Zna podstawowe regulacje prawne związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;
 9. Potrafi wskazać na wymogi niezbędne dla ważnego i skutecznego przeniesienia własności i innych praw do nieruchomości;
 10. Potrafi wskazać na różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami prawnymi zapewniającymi prawo do korzystania z nieruchomości oraz wskazać na ich wady i zalety;
 11. Potrafi wskazać na jakie elementy czynności prawnej należy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne wybranej stronie tej czynności;
 12. Potrafi wskazać jakie uprawnienia oraz jakie środki ochrony przysługują uprawnionym z poszczególnych praw do nieruchomości.

Metody pracy

Zajęcia przybiorą formę wykładu (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej), a zatem główną metodą dydaktyczną będzie metoda podająca, jednakże przy okazji omawiania zagadnień problemowych ukazywane będą praktyczne aspekty analizowanych rozwiązań prawnych (wykorzystanie metody problemowej i aktywizującej). Przewidywane jest prezentowanie słuchaczom stanów faktycznych, co do których zastosowanie znajdować będą omawiane instrumenty prawne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu odbywać się będzie na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań z podanymi trzema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 16 punktów. Na rozwiązanie testu słuchacze będą mieli 30 minut. Pytania testowe obejmować będą materiał zrealizowany w trakcie kursu.