Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne [kursy zdalne]

Prawne aspekty obrotu nieruchomościami

Prowadzący: dr Adrian Malicki


Liczba godzin: 40


Cena kursu: 400,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 17:15 - 19:30
2. wtorek 31.10.2023 17:15 - 19:30
3. wtorek 7.11.2023 17:15 - 19:30
4. wtorek 14.11.2023 17:15 - 19:30
5. wtorek 21.11.2023 17:15 - 19:30
6. wtorek 28.11.2023 17:15 - 19:30
7. wtorek 5.12.2023 17:15 - 19:30
8. wtorek 12.12.2023 17:15 - 19:30
9. wtorek 19.12.2023 17:15 - 19:30
10. wtorek 9.01.2024 17:15 - 19:30
11. wtorek 16.01.2024 17:15 - 19:30
12. wtorek 23.01.2024 17:15 - 19:30
13. wtorek 30.01.2024 17:15 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przedstawienie słuchaczom ogólnych zasad obrotu nieruchomościami (oraz innymi niż własność prawami do nich) przewidzianych w polskim systemie prawnym. Treści przekazywane w trakcie zajęć pozwolą słuchaczom zrozumieć specyfikę prawnych uwarunkowań obrotu nieruchomościami, obciążania ich oraz przenoszenia innych niż własność praw do nieruchomości. Wiedza zdobyta w trakcie kursu pozwoli słuchaczom na identyfikowanie ryzyk związanych z obrotem nieruchomościami.

Tematyka kursu

Tematyka kursu koncentruje się na zagadnieniach związanych z polskimi unormowaniami obrotu nieruchomościami w szerokim tego pojęcia znaczeniu. W toku zajęć poruszone zostaną zagadnienia takie jak:

 1. Pojęcie nieruchomości;
 2. Zasady i ustrój ksiąg wieczystych;
 3. Zasady ogólne przenoszenia własności nieruchomości;
 4. Umowa przedwstępna;
 5. Własność lokali – powstanie i obrót;
 6. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 7. Współwłasność – powstanie, istota, obrót i zniesienie;
 8. Użytkowanie wieczyste – ustanowienie, obrót i wygaśnięcie;
 9. Zasady ogólne dotyczące ograniczonych praw rzeczowych;
 10. Służebności gruntowe i osobiste, służebność przesyłu;
 11. Użytkowanie nieruchomości;
 12. Timeshare;
 13. Zabezpieczanie wierzytelności na nieruchomości – hipoteka i przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 14. Sprzedaż, zamiana i darowizna nieruchomości;
 15. Przekazanie nieruchomości;
 16. Obrót nieruchomościami publicznymi;
 17. Obrót nieruchomościami rolnymi;
 18. Najem nieruchomości i ochrona lokatorów;
 19. Dzierżawa nieruchomości;
 20. Rodzinne ogrody działkowe;
 21. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców;
 22. Zasiedzenie nieruchomości;
 23. Wywłaszczenie nieruchomości;
 24. Rozgraniczenie i podział nieruchomości;

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu słuchacz:

 1. Zna różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami nieruchomości oraz sposobami ich powstawania;
 2. Zna sposoby nabycia i utraty własności nieruchomości;
 3. Zna zasady dotyczące przenoszenia własności nieruchomości;
 4. Zna konstrukcję współwłasności oraz użytkowania wieczystego, a także zna reguły dotyczące ich zbywania;
 5. Zna podstawowe rodzaje ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość oraz zasady obrotu nimi;
 6. Zna typowe dla współczesnego obrotu instrumenty zobowiązaniowe służące zapewnieniu prawa do korzystania z nieruchomości;
 7. Zna podstawowe regulacje administracyjnoprawne związane z wywłaszczeniem; rozgraniczeniem, podziałem i scaleniem nieruchomości;
 8. Zna podstawowe regulacje prawne związane z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami;
 9. Potrafi wskazać na wymogi niezbędne dla ważnego i skutecznego przeniesienia własności i innych praw do nieruchomości;
 10. Potrafi wskazać na różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami prawnymi zapewniającymi prawo do korzystania z nieruchomości oraz wskazać na ich wady i zalety;
 11. Potrafi wskazać na jakie elementy czynności prawnej należy zwrócić uwagę, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne wybranej stronie tej czynności;
 12. Potrafi wskazać jakie uprawnienia oraz jakie środki ochrony przysługują uprawnionym z poszczególnych praw do nieruchomości.

Metody pracy

Zajęcia przybiorą formę wykładu (z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej), a zatem główną metodą dydaktyczną będzie metoda podająca, jednakże przy okazji omawiania zagadnień problemowych ukazywane będą praktyczne aspekty analizowanych rozwiązań prawnych (wykorzystanie metody problemowej i aktywizującej). Przewidywane jest prezentowanie słuchaczom stanów faktycznych, co do których zastosowanie znajdować będą omawiane instrumenty prawne.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (24h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Zaliczenie kursu odbywać się będzie na podstawie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań z podanymi trzema możliwymi odpowiedziami. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Dla uzyskania zaliczenia niezbędne jest uzyskanie 16 punktów. Na rozwiązanie testu słuchacze będą mieli 30 minut. Pytania testowe obejmować będą materiał zrealizowany w trakcie kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów