Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Słyszący myśli Głuchego- o języku i kulturze Głuchych

Prowadzący: dr Ewelina Waląg


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 23.10.2021 11:00 - 14:00
2. sobota 30.10.2021 11:00 - 14:00
3. sobota 6.11.2021 11:00 - 14:00
4. sobota 13.11.2021 11:00 - 14:00
5. sobota 20.11.2021 11:00 - 14:00
6. sobota 27.11.2021 11:00 - 14:00
7. sobota 4.12.2021 11:00 - 14:00
8. sobota 11.12.2021 11:00 - 12:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Wprowadzenie słuchaczek/słuchaczy do założeń disability studies i deaf studies, by zastanowić się nad kulturowym rozumieniem niepełnosprawności i jej społeczną manifestacją. To próba zweryfikowania przyzwyczajeń i stereotypów z uwzględnieniem narracji (prawno)człowieczej.

Zapoznanie słuchaczek/słuchaczy z funkcjonowaniem osób nie(do)słyszących i kulturą osób Głuchych wykraczającą poza ramy medycznego ujęcia. W tej perspektywie omówione zostaną wyznaczniki kulturowe oraz znaczenie języka w budowaniu tożsamości i literackie reprezentacje głuchoty.

Przygotowanie słuchaczek/słuchaczy do pierwszego kontaktu z osobami słabosłyszącymi, Głuchymi respektujące rozumienie kultury oraz osób pozostających poza jej obrębem. Namysłowi poddane zostaną również rozwiązania technologiczne (także w duchu transhumanistycznym) oraz ich znaczenie tożsamościowe.

Poznanie przez słuchaczki/słuchaczy wybranego słownictwa języka migowego (znaków języka migowego, alfabetu, liczebników) podsumowane zaśpiewaniem piosenki w PJM.

Tematyka kursu

Wprowadzenie do założeń disability studies i deaf studies. Płynność definicyjna - zagadnienia kulturowe a tożsamość.

Osoby nie(do)słyszące i kultura osób Głuchych – mity i fakty.

Postać Głuchego i czynniki tożsamościowe, np. edukacja, historia, artyzm, literatura.

Rozwiązania technologiczne (w duchu transhumanizmu) a miejsce jednostki w zbiorowości.

Savoir-vivre: osoby niesłyszące i słyszące.

Oralizm jako forma kolonizacji. Tożsamość językowa. Literackie reprezentacje głuchoty.

Nauka wybranych znaków migowych (alfabet palcowy, liczebniki, formuły grzecznościowe, dom i rodzina, pierwszy kontakt).

Nauka wybranych znaków migowych (np. czas, czasowniki, dni tygodnia, opracowanie piosenki).

Kompetencje językowo-kulturowe (miganie piosenki). Egzamin.

Efekty uczenia się

słuchacz:

dysponuje ogólną i uporządkowaną wiedzą na temat disability studies i deaf studies.

wykazuje dobrą orientację w zagadnieniach związanych z kulturą Głuchych.

w dyskusjach wykorzystuje zdobytą w trakcie zajęć wiedzę i świadomość teoretyczną związaną z pierwszym kontaktem z osobami Głuchymi, słabosłyszącymi.

posługuje się znakami języka migowego, alfabetem palcowym i liczebnikami, miga piosenkę

Metody pracy

praca warsztatowa, praca grupowa i indywidualna, przez działanie i przeżywanie, elementy wykładu, pogadanka, dyskusja.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ze znajomości podstaw języka migowego obejmujący:

Wspólne zaśpiewanie piosenki w PJM.