Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Techniki analizy DNA

Prowadzący: dr Artur Trzebny


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 23.02.2024
Zamknięcie zapisów: 18.03.2024
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 7.04.2024 10:00 - 13:45
2. niedziela 14.04.2024 10:00 - 13:45
3. niedziela 21.04.2024 10:00 - 13:45
4. niedziela 28.04.2024 10:00 - 13:45
5. niedziela 19.05.2024 10:00 - 13:45
6. niedziela 26.05.2024 10:00 - 13:45

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy dotyczącej podstawowych technik laboratoryjnych stosowanych w analizie DNA, takich jak: izolacja DNA z różnego typu materiału biologicznego, analiza DNA metodami PCR, wysoko- i niskonapięciowa elektroforeza DNA, znakowanie kwasów nukleinowych oraz sekwencjonowanie metodą Sangera. W prosty i przystępny sposób zostaną również przedstawione zagadnienia związane z konserwacją materiału biologicznego przeznaczonego do analiz DNA, oznaczeniem ilościowym i jakościowym DNA, różnymi wariantami PCR, sekwencjonowaniem DNA metodami nowej generacji oraz bioinformatyczną analizą danych.

Tematyka kursu

W ramach kursu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Metody izolacji DNA i konserwacji materiału biologicznego
  • Elektroforetyczny rozdział DNA w żelach agarozowych, ocena jakości i pomiar stężenia DNA
  • Amplifikacja DNA metodą PCR: projektowanie starterów, warunki reakcji, odmiany PCR
  • Elektroforetyczny rozdział DNA w żelach poliakrylamidowych, ze szczególnym uwzględnieniem elektroforezy kapilarnej
  • Sekwencjonowanie DNA metodą Sangera oraz podstawy wybranych metod sekwencjonowania nowej generacji (NGS)
  • Analiza wyników elektroforezy kapilarnej i sekwencjonowania DNA

Efekty uczenia się

Uczestnik po zakończeniu zajęć:

  • Wie jak zabezpieczyć materiał biologiczny do analiz DNA, wyizolować DNA z różnego typu materiału biologicznego, scharakteryzować wyizolowany preparat pod względem jakościowym i ilościowym posługując się technikami spektrofotometrycznymi i elektroforetycznymi
  • Potrafi zaprojektować startery do reakcji PCR, zamplifikować DNA za pomocą metody PCR i zinterpretować uzyskane rezultaty
  • Wie jak przygotować matrycę DNA i przeprowadzić jej sekwencjonowanie metodą Sangera, rozdzielić produkty sekwencjonowania w automatycznym sekwenatorze i zinterpretować wynik sekwencjonowania
  • Potrafi rozdzielić znakowane fluorescencyjnie fragmenty DNA za pomocą elektroforezy kapilarnej i zinterpretować uzyskane rezultaty

 

Metody pracy

Wstęp teoretyczny (ok. 30 min; wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień) oraz ćwiczenia praktyczne (ok. 3h; zajęcia laboratoryjne/komputerowe).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.