Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Misja Uniwersytetu Otwartego

Jednym z fundamentów wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy jest wyjście poza ramy tradycyjnej oświaty zamkniętej w ramach kolejnych etapów kształcenia – od przedszkola do szkoły wyższej. Konieczne staje się kształcenie ustawiczne, przez całe życie. To jeden z fundamentów wizji nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy. Kluczową rolę w tym zakresie przypisano uniwersytetom, które zaangażowanie w edukację osób w każdym wieku postrzegać powinny, jako społeczną odpowiedzialność.

W strategii Uniwersytetu im. Adama Mikiewicza na lata 2009-2019 przedstawiając nasza misję odwołaliśmy się do słów jednego z założycieli naszej uczelni „że wolnym może być tylko naród światły”. Ważnym celem priorytetowym stała się więc dla nas: „budowa oferty i promowanie uczenia się przez całe życie” i w jej ramach: „opracowanie programu umożliwiającego kształcenie akademickie dorosłych, mających potrzeby edukacyjne związane z pracą zawodową, koniecznością przekwalifikowania się lub realizującym swoje specyficzne zainteresowania, uczącym się w sposób nietradycyjny”

W tym kontekście, w roku 2014 rozpoczęto prace nad powołaniem Uniwersytetu Otwartego UAM oferującego możliwość podjęcia nowych różnorodnych form kształcenia. W listopadzie 2015 roku JM Rektor prof. dr hab. Bronisław Marciniak powołał Pełnomocnika ds. wprowadzenia Uniwersytetu Otwartego UAM a  18 lipca 2016 roku wydał on zarządzenie nr 540/2015/2016 w sprawie utworzenia studiów otwartych o nazwie Uniwersytet Otwarty.

Oprócz standardowej misji kształcenia studentów I, II i III stopnia oraz dokształcania osób na studiach podyplomowych UAM proponuje zajęcia w ramach UO tym razem dla wszystkich zainteresowanych bez względu na poziom dotychczasowego wykształcenia (od 16 roku życia). Mamy ambicje by stać się wiodącym ośrodkiem kształcenia otwartego, w którym każdy znajdzie dla siebie zajęcia pozwalające rozwijać pasje i poszerzać swoje kwalifikacje zawodowe, ale również sprawdzić swoją wiedzę na poziomie akademickim.